DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TANIMLAMA MÜRACAATLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere "diğer sağlık personeli belgesi" ile ilgili hususlar; 20 Temmuz 2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" ve 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile düzenlenmiştir.
Yukarıda anılan Yönetmeliğin geçici ikinci maddesinde;
"Diğer sağlık personelinin durumu

            GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;
            a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4'teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak, bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur.

            b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4'teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranır." hükmü yer almaktadır.  

Bu itibarla; 1/1/2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze müracaatta bulunarak ilgili mevzuat kapsamında, diğer sağlık personeli tanımlamasına uygun olduğu anlaşılan şahısların İSG-KATİP' te geçici olarak yetkilendirilmeleri yapılmıştır. 

Ayrıca 1/1/2015 tarihinden önce, Genel Müdürlüğümüze müracaatta bulunup evrak eksikliği nedeniyle İSG-KATİP' te geçici yetkilendirilmeleri yapılamayan şahısların; eksik evrakını tamamlayarak Genel Müdürlüğümüze yeniden müracaat etmeleri halinde yapılacak inceleme sonucunda uygun görülmelerini müteakip, İSG-KATİP' te geçici olarak yetkilendirmeleri yapılabilecektir.

Ancak; 1/1/2015 tarihinden sonra Genel Müdürlüğümüze müracaatta bulunan şahısların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Öte yandan diğer sağlık personeli tanımına uygun kişiler; 01.01.2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş eğitimkurumlarından eğitim alarak, 23 Mayıs 2015 ve 5 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak olan sınavlardan herhangi birinde başarılı olmaları halinde diğer sağlık personeli belgesi almaya hak kazanabileceklerdir.

1/1/2016 tarihinden itibaren İSG KATİP 'te geçici olarak yetkilendirilmiş olan diğer sağlık personellerinin yetkileri iptal edilecektir. Belirtilen tarihten önce eğitim alarak sınava girip başarılı olanların yetkileri devam edecektir.    
Söz konusu diğer sağlık personeli eğitim programı ile ilgili olarak 23.12.2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüze aitwww.isggm.gov.tr internet adresinde duyuru yayınlanmıştır.