İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Hekimliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna istinaden işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini alan merkezimizden verilebilmektedir. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda iş yeri hekimi istihdamı gerçekleştirilmektedir.


İş Güvenliği Uzmanı

İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden; iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. DENİZLİ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ tarafından işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda  A,B ve C grubu İş Güvenliği Uzmanı istihdamı gerçekleştirilmektedir. 


Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 5

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 12

(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işlerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

 

 Acil Durum Planı ve Yönetimi

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı yayınlanan 6331 sayılı kanun ile tüm işverenler; İlk Yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları fiziki koşulları ve olası riskleri tespit edilerek hazırlanır. Acil Durum Eylem Planları ile tüm işletmeler acil durumlara karşı hazırlıklı olacaktır.

 

Temel İSG Eğitim

15. Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE istinaden İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır. 

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyotlar ve sürelerde;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,
b) Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

 

Yangın Eğitimi

Yangın hakkında genel bilgileri sunmak, yangın tehlike kaynaklarını belirlemek, yangının oluşturduğu maddi ve manevi kayıpları engellemek ve müdahale - tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir hazırlık, duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini belirlemek adına yangın eğitimleri ve tatbikatları yapmaktayız. İçişleri Bakanlığı'nca 26/7/2002 tarih ve 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Madde 131'de belirtilen özel kuruluşların itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Sivil Savunma Organizasyonunda görevli çalışanların yangın konusunda eğitilmesi gerektiğini belirtilmektedir. 

 

Ortam Ölçümleri

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

Denizli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Uzmanları, firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

 

 

Patlamadan Korunma Dökümanı


İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

·         Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,

·         Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,

·         Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,

·         İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,

·         Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,

Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.